ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299


Том XXVI, 2019

Главен научен
редактор:

Проф. дтн инж.
Михаил Серафимов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна
    Форумът има едно от най-високите нива в България в направления транспорт, екология, машиностроене. Той е място където се срещат учени от страната и чужбина, обменят се постижения и новости, което е особено важно за младите учени и докторанти за успешна научна кариера.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. БИОГОРИВА ЗА ДВГ.
2. АВТОМОБИЛЪТ И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.
3. АВТОМОБИЛЪТ, РАСТИТЕЛНОСТТА И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ.
4. РАЗВИТИЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА.
5. ЕФЕКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ДВИГАТЕЛИ.
6. СЕРВИЗ И ДИАГНОСТИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА.
7. ЕЛЕКТРОНИКА НА АВТОМОБИЛИТЕ.
8. АВТОМАГИСТРАЛИ И ТРАНСПОРТ.
9. ЖП ТЕХНИКА.
10. ГАЗОВИ ГОРИВА, ТРАНСПОРТ И СИСТЕМИ
11. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО. АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА