ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299


Том XXX, 2023

гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна
Почетен Председател
Проф. д-р инж. Здравко Иванов - ТУ Варна

Председател
Доц. д-р инж. Сергей Белчев - ТУ Варна

Главен научен редактор
Доц. д-р инж. Росен Христов -ТУ Варна

Научен секретар
Доц. д-р инж. Радостин Димитров

Редактори
Проф. д-р инж. Здравко Иванов –ТУ- Варна
Доц. д-р инж. Б.Пронев - ТУ Варна
Доц. д-р инж. Г. Николов - МГУ София, Овергаз
Проф. д-р инж. Е. Маринов - РУ Русе
Проф. дтн инж. Р. Иванов - РУ Русе
Проф. д-р инж. К. Бързев - РУ Русе
Проф. д.т.н. инж. П. Димитров - ТУ София
Проф. д-р инж. Хр.Станчев - РУ Русе
Проф. д-р инж. Л.Кунчев – ТУ - София
Доц. д-р инж. Митко Стоянов Тракийски университет Ст. Загора
Ст.н.с. I ст. д-р инж. М. Милованович - Kрагуевац, Сърбия
Проф. д-р инж. Георги Тохтар - ХНАДУ Украйна
Проф. д.т.н. инж. Ал. Гоц - Владимир, Русия
Prof. DSc eng. Lech Sitnik – Политехника Вроцлав, Полша
Доц. ктн Сергiй Михайлович Доценко – ППI НУК, Украйна
Доц. д-р инж. Емилиян Станков – РУ Русе