ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299


Том XXVI, 2019

Главен научен
редактор:

Проф. дтн инж.
Михаил Серафимов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна
Заявките за участие да се изпращат на адрес:

Варна 9010
Технически университет
Катедра „Транспортна техника и технологии”
Доц. д-р Росен Христов
тел./факс /052/ 383 321
E-mail: ecovarna@tu-varna.bg


За да бъдат публикувани в индексираното в Scopus издание на сборника в IOP Proceedings докладите трябва да са на английски език и да са оформени според следните изисквания:

Макет
Указания за оформяне
Примерен файл

Указанията за оформление на библиографията можете да свалите от следния линк: References

За втората част на сборника - книжното издание докладите да бъдат в обем до 8 страници. Заглавието на докладите да бъде изписано на български, а към докладите да има кратко резюме и ключови думи на английски език. Задължително литературата да бъде изписана на латиница.
Образец на доклада може да изтеглите от тук.

Пълният текст на докладите ще бъде отпечатан в сборник, регистриран в системата ISSN, който ще може да се закупи допълнително, а всеки участник ще получи свитък със своите отпечатани доклади и сборника на електронен носител (CD).