ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299


Том XXX, 2023

гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна

E-mail: ecovarna@tu-varna.bg
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Стъпка 1.
Моля, направете своята регистрация в EKO VARNA 2024 Conference Management System
Необходим е акаунт, ако нямате, можете първо да се регистрирате.

Стъпка 2.
Само доклади на английски език са допустими за сборниците от конференциите, индексирани в Scopus. Докладите трябва да бъдат оформени стриктно според този шаблон:
Word Template Guidelines

Изпратете го чрез CMT system ЕКО ВАРНА до 25 май, 2024.

Стъпка 3.
При приемане съответният автор трябва да попълни и подпише формуляри за авторски права и да заплати таксата за регистрация на конференцията до 12 юни 2024 г.

Такса за участие: 580 лв.
Име на титуляр: ВТП-ТУВ ЕООД
Име на банката: БАНКА ДСК, България
Сметка : BG13STSA93001515065457
SWIFT: STSABGSF


ПРОЦЕС НА РЕЦЕНЗИРАНЕ

1. Всички доклади ще бъдат рецензирани и се очаква да отговарят на научните критерии за новост и академични постижения.

2. Авторът, отговарящ за кореспонденцията, е отговорен да гарантира, че публикацията на статията е одобрена от всички други съавтори и поема отговорност за статията по време на изпращането и рецензирането.

3. Изпратеният пълен доклад ще бъде прегледан от поне двама независими рецензенти за:
• да отговаря на една от тематиките на конференцията
• научно съдържание и ниво, уместност на представените резултати;
• съответствие с шаблона, използване на английски език и граматика.

4. Коментарите от рецензията ще бъдат предоставени на съответния автор и трябва да се направят необходимите корекции и да се изпрати окончателния доклад преди крайната дата.

ЕТИКА И ПЛАГИАТСТВО

Основното задължение на авторите е да представят кратък и точен отчет за извършеното изследване, както и обективна дискусия за неговото значение. Докладът трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки към публични източници на информация, за да позволи на другите да повторят работата. Винаги трябва да се дава подходящо признание за работата на другите, използвани в изследователски проект. Авторите трябва да цитират публикации, които са оказали влияние при определяне на характера на докладваната работа. Информацията, получена лично, като в разговор, кореспонденция или дискусия с трети страни, не трябва да се използва или докладва без изрично разрешение от изследователя, от когото произхожда информацията. Информацията, получена в хода на поверителни услуги, като рецензиране на ръкописи или кандидатури за грантове, не може да се използва без разрешението на автора на използваната работа.

За проверка за плагиатство ще се използва софтуерното решение Crossref Similarity Check. Общият размер на дублиране от предишно публикувано съдържание трябва да бъде по-малко от 20% (с изключение на литературата). Ако изпратената статия не отговаря на горните критерии, авторите ще получат резултата от прегледа и ще могат да направят промени в рамките на 10 дни.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Поне един автор на всеки доклад трябва да представи доклада в тематични или пленарни сесии. Тъй като е задължително за конференцията ЕКО Варна, приетите доклади, които не са представени на конференцията, няма да бъдат публикувани след това в сборника на конференцията.


ГРАФИК:
13.06.2024
Пристигане и регистрация на участниците в конферентна зала на хотел Димят Варна /до 13.00 ч./
Откриване на конференцията и семинари в 13.00 ч.
14.06.2024
09.00 ч. Научни доклади.
13.00 ч. Постерна сесия
15.06.2024
13.00 ч. Дискусионна среща по различни екологични проблеми на транспортните средства. Бизнес срещи.

ВТОРА ЧАСТ НА СБОРНИКА


За втората част на сборника - книжното издание докладите да бъдат в обем до 8 страници. Заглавието на докладите да бъде изписано на български, а към докладите да има кратко резюме и ключови думи на английски език. Задължително литературата да бъде изписана на латиница.
Образец на доклада може да изтеглите от тук.

Пълният текст на докладите ще бъде отпечатан в сборник, регистриран в системата ISSN, който ще може да се закупи допълнително, а всеки участник ще получи свитък със своите отпечатани доклади и сборника на електронен носител (CD).