ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299


Том XXVI, 2019

Главен научен
редактор:

Проф. дтн инж.
Михаил Серафимов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна
Предишни издания:

2019 Том XXVI
част 1

2019 Том XXVI
част 2

2018 Том XXV

2017 Том XXIV

2016 Том XXIII

2015 Том XXII

2014 Том XXI

2013 Том XX

2012 Tom XIX

2011 Tom XVIII