ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299
Том XXIX, 2022

Главен научен
редактор:

Доц. д-р инж.
Росен Христов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически
Университет - Варна
    Предстои да се проведе Юбилейната Тридесета Конференция ЕКО Варна 2024. Очаквайте скоро на сайта да бъде публикувана покана и повече информация.    НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Развитие на конструкциите и технологиите на транспортните средства.
2. Ефективност и екология на транспортните двигатели.
3. Автомобилна електроника
4. Автомагистрали и транспорт.
5. ЖП техника.
6. Газови горива, транспорт и системи
7. Биогорива за ДВГ
8. Автомобилът и човешкото здраве.
9. Безопасност на движението. Автотехническа експертиза
10. Сервиз и диагностика на транспортните средства.
Сборник том XXIX, 2022