ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Сборник доклади от научно-техническа конференция ЕКО Варна

ISSN (Online) 2367- 6965
ISSN (Print) 2367- 6299
 
   Архив
   Връзки
   


Том XXVI, 2019


Главен научен редактор:
Проф. дтн инж.
Михаил Серафимов

България 9010
гр. Варна
ул.“Студентска“ 1
Технически Университет - Варна